Skip to content
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel
24/11/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo kết quả phát hành số 72/BC-VCC-HĐQT ngày 16/11/2020 của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (Mã chứng khoán: CTR - Upcom). Theo Báo cáo, số lượng cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel phát hành thành công là 1.373.703 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác