Skip to content
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2
06/11/2020

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 265/BC-D2D-TCHC ngày 19/10/2020 của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (Mã chứng khoán: D2D – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 số 02/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2020, Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-D2D-HĐQT ngày 19/10/2020 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác