Skip to content
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Dược phẩm Bến Tre
14/12/2020

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 1456/20/BCPH-DBT ngày 26/11/2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Mã chứng khoán: DBT – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 ngày 29/05/2020, Nghị quyết HĐQT số 01/26.11/NQ-HĐQT ngày 26/11/2020 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác