Skip to content
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế
26/11/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 13/BC-CTXL ngày 23/11/2020 của CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (mã CK: HUB, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 3.811.316 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác