Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam
26/07/2021

Ngày 22/07/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 154/2021/ĐT-VNR ngày 22/07/2021 của Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam (Công ty/HNX:VNR). Theo đó, Công ty đã phát hành 19.661.193 cổ phiếu (chiếm 99,99% số cổ phiếu đăng ký phát hành)

UBCKNN

Các tin khác