Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG
24/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 2211/BC- SVI ngày 13/09/2021 của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán: SIP tại Upcom). Theo báo cáo số lượng cổ phiếu được Công ty phân phối là 11.910.682 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác