Skip to content
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
22/10/2021

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 06/2021/BC-BN ngày 18/10/2021 của CTCP Đầu tư và Sản xuất Bảo Ngọc (Công ty/HNX/Mã CK: BNA). Theo đó, BNA đã phát hành 3.999.989 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 99,99 % số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành) trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

UBCKNN

Các tin khác