Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty cổ phần MEINFA
27/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP MEINFA theo Báo cáo phát hành số 02/BCPH-MEINFA ngày 22/9/2020. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/HĐQT/2020 ngày 09/9/2020 và các quy định pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác