Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Masan Meatlife
16/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo số 441/2020/BC ngày 09/10/2020 của CTCP Masan Meatlife (Mã chứng khoán: MML tại UPCoM). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu được Công ty phân phối là 2.387.400 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác