Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP VNG
13/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo kết quả số 505/2020/CV-VNG ngày 05/10/2020 của CTCP VNG. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu được Công ty phân phối là 541.969 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác