Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP của CTCP Đầu tư Thế giới Di động
07/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP theo báo cáo số 70/2020/MWG ngày 09/09/2020 của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã chứng khoán: MWG – Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án mua lại 73.863 cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc thực hiện theo Quyết định số 03/2020/MWG/QĐ ngày 09/09/2020 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác