Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va
07/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Báo cáo số 276/2020-CV-NVLG ngày 25/9/2020 của CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va (mã chứng khoán NVL, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã phát hành 14.543.110 cổ phiếu ESOP.

UBCKNN

Các tin khác