Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Hàng tiêu dùng Masan
06/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo số 0923/2020/CV-MSC ngày 23/9/2020 của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Mã chứng khoán: MCH tại UPCoM). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu được Công ty phân phối là 3.869.214 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác