Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Chứng khoán Trí Việt
05/10/2020

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành số 110/2020/BCPH-TVB ngày 28/8/2020 của CTCP Chứng khoán Trí Việt. Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TBV ngày 3/3/2020, nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT-TBV ngày 28/5/2020 và quy định pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác