Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Tập đoàn Đại Châu
10/12/2013

Ngày 29/11/2013, UBCKNN nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu số 03/ĐC ngày 29/11/2013, chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 29/11/2013 của CTCP Tập đoàn Đại Châu. Phương án phát hành và chào bán cổ phiếu được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013, Nghị quyết HĐQT số 10/2013/QĐHĐQT-ĐC ngày 2/10/2013 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác