Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CtyCP Đầu tư Thế giới Di động
04/10/2013

Ngày 1/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 005/2013/TGDD ngày 27/9/2013 của CtyCP Đầu tư Thế giới Di động. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CtyCP Đầu tư Thế giới Di động phát hành thành công là 454.037 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác