Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của CtyCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông
04/10/2013

Ngày 27/9/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của CtyCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 001/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013 của Công ty. Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 715.000 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác