Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CtyCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
04/10/2013

Ngày 16/9/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của CtyCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (theo Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 960/2013/CV-Cty ngày 13/9/2013). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 485/2013/NQ-ĐHĐCĐ-Cty ngày 25/4/2013, Nghị quyết HĐQT số 955/2013/NQ-HĐQT-CTY ngày 12/9/2013, Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 957/2013/QĐ-CTHĐQT-CTY ngày 12/9/2013 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác