Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty cổ phần Rạng đông Holding
25/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo số 02/CV-RDP ngày 13/01/2022 của Công ty cổ phần Rạng đông Holding (Mã cổ phiếu: RDP – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 126/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 30/06/2021, Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

  

Các tin khác