Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
11/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo nội dung Báo cáo phát hành số 39/2021/NHA-BC ngày 19/5/2021 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (Mã cổ phiếu: NHA – niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu của Tổng Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NHA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2021, Nghị quyết HĐQT số 07/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 10/5/2021 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác