Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu cho người lao động của Công ty cổ phần Tập đoàn MASAN
27/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước(UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo Báo cáo số 180/2021/BC ngày 05/05/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn MASAN (Mã CP: MSN – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 129/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2021, Nghị quyết HĐQT số 178/2021/NQ-HĐQT ngày 05/05/2021, Nghị quyết HĐQT số 179/2021/NQ-HĐQT ngày 05/05/2021 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác