Skip to content
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty cổ phần Nafoods Group
13/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành số 94/CV-NFG ngày 14/9/2021 của Công ty cổ phần Nafoods Group (Mã cổ phiếu: NAF– niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021, Nghị quyết HĐQT số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 14/7/2021, Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 13/9/2021 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác