Skip to content
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
07/10/2021

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo kết quả số 0919/2021/HĐQT-TCB ngày 21/9/2021 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Mã cổ phiếu: TCB – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Ngân hàng đã thực hiện phân phối 6.008.568 cổ phiếu.

UBCKNN

  

Các tin khác