Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà
05/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo kết quả phát hành số 83/2021/CV-SHE ngày 21/9/2021 của CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà (Công ty/HNX: SHE). Theo đó, Công ty đã phát hành 98.000 cổ phiếu để bán cho người lao động (chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành).

UBCKNN

Các tin khác