Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty cổ phần Clever Group
23/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành số 06/2021/BC-ADG ngày 25/6/2021 của Công ty cổ phần Clever Group (Mã cổ phiếu: ADG – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 22/5/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2021/QĐ-HĐQT.ADG ngày 25/6/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2021/NQ-HĐQT.ADG ngày 25/6/2021 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác