Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Tập đoàn F.I.T
20/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo sô 05/TB-FIT ngày 25/06/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (Mã cổ phiếu: FIT – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021, Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 28/05/2021, Nghị quyết HĐQT số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 25/06/2021, Nghị quyết HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 09/07/2021, Nghị quyết HĐQT số 13/2021/NQ-HĐQT ngày 08/09/2021 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác