Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Dược phẩm Cửu Long
14/09/2021

Ngày 08/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo kết quả số 68/BC-DCL ngày 08/09/2021 của CTCP Dược phẩm Cửu Long (Mã cổ phiếu: DCL – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 2.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác