Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Hàng tiêu dùng Masan
14/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Mã chứng khoán: MCH tại UPCoM) theo Báo cáo phát hành số 08051/2021/BC ngày 05/8/2021 và tài liệu bổ sung đến ngày 27/8/2021. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-MSC ngày 01/4/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2021/NQ-HĐQT ngày 05/8/2021, Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị số 0805B/2021/QĐ-CT HĐQT-MSC ngày 05/8/2021, số 0805C/2021/QĐ-CT HĐQT-MSC ngày 05/8/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác