Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng
08/09/2021

  Ngày 6/9/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Báo cáo số 104/BC.DIC Corp – HĐQT ngày 1/9/2021 của Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (mã cổ phiếu: DIG, niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện phát hành 15.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

UBCKNN

Các tin khác