Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Nước – Môi trường Bình Dương
25/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 562/CPN.MT-KH ngày 17/05/2021 của CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (mã cổ phiếu BWE, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã được phân phối là 5.420.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác