Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Đại lý vận tải SAFI
25/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 18/SAFI-2021 ngày 19/05/2021 của CTCP Đại lý vận tải SAFI (mã cổ phiếu: SFI, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã được phân phối là 667.764 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác