Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Chứng khoán Bản Việt
20/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Chứng khoán Bản Việt (Công ty) theo báo cáo số 143/2021/CV-NS.VCSC ngày 13/05/2021. Theo đó, Công ty đã phân phối 900.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác