Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của CTCP Đầu tư Thế giới Di Động
08/04/2021

    Ngày 5/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo báo cáo số 29/2021/MWG ngày 2/4/2021 của CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (mã CK: MWG – niêm yết tại SGDCK Tp.HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 9.306.970 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác