Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons
20/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo báo cáo kết quả số 556/Ricons-2021 ngày 13/05/2021 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons. Theo báo cáo kết quả, số lượng cổ phiếu quỹ được CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons phân phối là 58.600 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác