Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong ty của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
22/09/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong ty theo nội dung tại Báo cáo phát hành cổ phiếu số 707/2022/TB-SeABank ngày 7/9/2022 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (mã cổ phiếu: SSB, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 21/4/2022, Nghị quyết HĐQT số 425/2022/NQ-HĐQT ngày 16/5/2022, Quyết định HĐQT số 428/2022/QĐHĐQT ngày 16/5/2022, Nghị quyết HĐQT số 533/2022/NQ-HĐQT ngày 27/6/2022, Công văn số 3685/NHNN-TTGSNH ngày 02/6/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác