Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của CTCP Đầu tư Thương mại SMC
20/09/2022

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo nội dung tại báo cáo phát hành cổ phiếu số 258/2022/CV-SMC ngày 03/08/2022 của CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã cổ phiếu: SMC, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 138/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 25/04/2022, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 240/2022/NQ-HĐQT ngày 22/07/2022, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 287/2022/NQ-HĐQT ngày 29/08/2022 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác