Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Đầu tư Nam Long
20/09/2022

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo báo cáo phát hành số 151/2022/CV/NLG ngày 09/09/2022 của CTCP Đầu tư Nam Long (mã cổ phiếu: NLG, niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 23/04/2022, Nghị quyết HĐQT số 27/2022/NQ/HĐQT/NLG ngày 24/08/2022 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác