Skip to content
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
25/11/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Công ty). Phương án phát hành được thực hiện theo báo cáo số 212/2021/BCPH-TVB ngày 11/11/2021; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 01/03/2021; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2021/NQ-HĐQT/TVB ngày 11/11/2021 và các quy định của pháp luật có liên quan.

UBCKNN

Các tin khác