Skip to content
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
01/10/2021

Ngày 28/9/2021, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo kết quả số 230/DVTHDK-KTNB ngày 17/9/2021 của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Mã cổ phiếu: PET – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 3.850.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác