Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
14/09/2021

Ngày 08/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo kết quả số 200/DVTHDK-KTNB ngày 18/8/2021 của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Mã cổ phiếu: PET – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu quỹ Tổng Công ty đã bán là 2.416.900 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác