Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định
08/02/2021

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Báo cáo kết quả số 162/BC-DBD ngày 28/01/2021 của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Mã chứng khoán: DBD – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện mua lại 40.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

UBCKNN

Các tin khác