Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Phú Tài
08/03/2019

Ngày 06/03/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 22/BC-HĐQT ngày 04/03/2019 của Công ty cổ phần Phú Tài (Mã chứng khoán: PTB). Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ-HĐQT ngày 12/02/2019 và các quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác