Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
07/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận đựo tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo giao dịch số 26/2021/TCH-CV nagỳ 16/04/2021 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã cổ phiếu: TCH, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án bán cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 16/04/2021 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác