Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Đạt Phương
26/04/2021

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch số 14/ĐP-HĐQT ngày 02/04/2021 của CTCP Đạt Phương (Mã cổ phiếu: DPG – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-ĐP-HĐQT ngày 02/04/2021 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác