Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu của CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc
22/09/2021

Ngày 16/9/2021, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu Báo cáo kết quả chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo số 15091/BCKQGD-IDV ngày 15/9/2021 của CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (Công ty / HNX:IDV). Theo đó, Công ty đã phát hành 537.300 cổ phiếu (chiếm 100% số cổ phiếu đăng ký phát hành) cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ.

UBCKNN

Các tin khác