Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam
11/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo số 0841/2021/BC-QLGS ngày 14/5/2021 của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (mã cổ phiếu VCG, niêm yết tại Sở GCK Tp. Hồ Chí Minh). Việc sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo phương án tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021, Quyết định HĐQT số 437/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/5/2021 và các quy định của pháp luật.

Các tin khác