Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên từ nguồn cổ phiếu quỹ của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
09/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên từ nguồn cổ phiếu quỹ của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc theo Báo cáo phát hành số 1005/2021/BC-VPID ngày 10/5/2021. Phương án thưởng cho cán bộ công nhân viên từ nguồn cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 1912/2020/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 19/12/2020, Nghị quyết HĐQT số 1404/21/NQ-HĐQT/IDV ngày 14/4/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác