Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của CTCP Phú Tài
13/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo số 27/BC-HĐQT ngày 23/04/2021 của Công ty cổ phần Phú Tài (Mã CP: PTB – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/NQ-HĐQT ngày 23/04/2021 và các quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác