Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
13/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 36/BC-GIL ngày 13/04/2021 của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Mã CP: GIL – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án giao dịch bán cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 12/04/2021 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác