Skip to content
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội
29/04/2021

Ngày 15/04/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội theo báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 115/BC-HEM ngày 15/04/2021. Phương án bán cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 26/03/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác